Главная страница

Поиск по названию:


Навчально-методичний посібник Головний редактор
PDF просмотр
НазваниеНавчально-методичний посібник Головний редактор
страница220/220
Дата конвертации09.01.2013
Размер2.17 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
1   ...   212   213   214   215   216   217   218   219   220

554 
Усі уроки природознавства. 1–4 класи
УроК 33
тема. промисловість рідного краю
мета: 
дати учням поняття про промисловість; ознайомити їх із галу-
зями промисловості, що розвинуті в Україні; виховувати дбайливе став-
лення до природних багатств рідного краю.
обладнання: ілюстрації галузей промисловості, карта «Промисловість 
України».
Хід уроку
і. організація класу до уроку
іі. Перевірка домашнього завдання

1. Фронтальне опитування.
— Що таке тваринництво?
— Які головні його галузі? Які з них розвинені в нашій області?
— В яких природних умовах в Україні розвивається свинарство? Вівчар-
ство? Птахівництво? Бджільництво? Чому?
2. Індивідуальне опитування.
розповідь  дітей  за  планом  про  галузі  тваринництва,  що  розвинені 
в області, де вони живуть.
1) Назва галузі.
2) розведенням яких тварин займається.
3) Природні умови, що сприяють розведенню цих тварин.
4) Особливості розведення тварин.
5) Значення тварин для людей.
ііі. актуалізація знань учнів та повідомлення теми уроку
— Провідною галуззю господарства України є промисловість. У міс-
тах багато людей працює на промислових підприємствах — заводах і фаб-
риках.
Які промислові підприємства є в нашій області?
—  Тема  нашого  сьогоднішнього  уроку —  «Промисловість  рідного 
краю».
іV. Вивчення нового матеріалу
1. розповідь учителя.
— Промисловість охоплює близько 20 галузей — електроенергетич-
ну, паливну, металургійну, хімічну, машинобудівну, деревообробну, паперо-
ву, легку, харчову
 тощо. 
Паливна  та  електроенергетична  галузі  є  провідними  галузями  про-
мисловості. Від рівня їх розвитку залежить стан всіх інших галузей гос-
подарства і добробут людей. 

4 клас 
555
Паливна  промисловість —  це  вугільна,  нафтова,  газова,  торфова  га-
лузі. Провідне місце серед них займає вугільна промисловість. Кам’яне 
вугілля добувають у шахтах Львівсько-Волинського вугільного басейна 
та на Донбасі. 
В Україні створена потужна нафтова промисловість. Завдяки зосе-
редженню нафтових та газових родовищ у Передкарпатському регіоні, 
Сумській та Полтавській областях споруджені та діють великі нафто-
переробні заводи в таких містах, як: Долина, Надвірна (Івано-Фран-
ківська область), Дрогобич (Львівська область), Кременчук (Полтавсь-
ка область). Тут з нафти отримують бензин, гас, мазут і багато інших 
речовин. 
Наше життя неможливе без електроенергії. Половину всієї електрое-
нергії виробляють теплові електростанції. 2/5 електроенергії країни ви-
робляють 4 атомні електростанції, а 5 % електроенергії дають гідроелект-
ростанції. Вони розташовані на річках Дніпро, Дністер, Південний Буг.
Багато електроенергії споживає металургійна промисловість, що охоп-
лює ті заводи, на яких з руд виплавляють метали. Найбільшими металур-
гійними комбінатами є «азовсталь», «Запоріжсталь», а також Дніпровсь-
кий, алчевський, Макіївський комбінати.
Машинобудування — це галузь промисловості, що забезпечує випуск 
різноманітних машин та устаткування для інших заводів, фабрик. На ма-
шинобудівельних заводах в Україні виготовляють електродвигуни, тур-
біни, кораблі, літаки, а також устаткування для хімічної та легкої про-
мисловості.
На підприємствах хімічної промисловості виробляють мінеральні доб-
рива, кислоти, соду, пластмасу, лаки, фарби. 
Хімічна промисловість використовує здебільшого нафту, газ, кам’яне 
вугілля, відходи переробки деревини, сільського господарства.
У місцевості, де росте багато лісу, розвивається деревообробна і па-
перова промисловість. 
Полісся — основний заготівельний регіон України. Тут розміщені ве-
ликі деревообробні підприємства з переробки деревини, виготовлення 
плит, фанери, паркету. 
Меблева промисловість розвинута у великих містах: Києві, Житоми-
рі, Фастові, Броварах, Ірпіні.
По всій Україні діють підприємства легкої і харчової промисловості
На підприємствах харчової промисловості переробляють продукцію 
рослинництва та тваринництва. 
На фабриках легкої промисловості виготовляють товари народного 
споживання — тканини, одяг, взуття, іграшки, парфумерію.

556 
Усі уроки природознавства. 1–4 класи
2. Практична робота з картою «Промисловість України».
Робота в групах
Група  1.
  За  картою  визначити  області,  де  найкраще  розвинена  па-
ливна  і  металургійна  промисловості.  Чи  є  підприємства  цих  галузей  
у нашій області?
Група 2. За картою встановити, в яких регіонах є підприємства маши-
нобудівельної промисловості. Що на них виготовляють?
Група 3. Де в Україні найбільше підприємств хімічної і деревооброб-
ної промисловості? Що на них виготовляють?
Група 4. Визначити, де в Україні зосереджені підприємства легкої та 
харчової промисловості. Які з них є у нашій області?
Фізкультхвилинка 
V. осмислення учнями знань
Робота з підручником.
Опрацювання статті «Промисловість рідного краю».
Vі. Закріплення вивченого матеріалу
— Які галузі охоплює промисловість?
— Чим займається паливна промисловість?
— Де в Україні виробляється електроенергія?
— Що виготовляють на підприємствах машинобудівельної промисло-
вості? Де здебільшого зосереджені ці заводи?
— Де розвиваються деревообробна і паперова промисловість? Чому?
— Яку продукцію виготовляють на підприємствах харчової та легкої 
промисловості?
Vіі. Підсумок уроку
Vііі. Домашнє завдання

1) Опрацювати матеріал підручника.
2) Підготувати розповідь про одне із промислових підприємств області.
УроК 34
тема. охорона природи рідного краю. 
контроль навчальних досягнень
мета:  
продовжити  знайомити  дітей  із  природоохоронною  діяльніс-
тю в Україні та рідному краї; ознайомити з поняттям екологія; розвива-
ти спостережливість, логічне мислення, вміння робити висновки, само-
стійно розв’язувати проблемні ситуації, підсумовувати вивчене; вихову-
вати любов до природи.
обладнання: ілюстрації із зображенням тварин, рослин рідного краю, 
що охороняються.

4 клас 
557
Хід уроку
і. Підсумок фенологічних спостережень
— Який сьогодні місяць? 
— Який день?
— Як змінилася тривалість дня?
— Яка сьогодні температура?
— Які роботи виконуються людьми в цю пору?
іі. актуалізація опорних знань
1. Бесіда.
— Як людина використовує воду, повітря, ґрунт, корисні копалини?
— Чому виникла необхідність охороняти природні багатства?
— Чому виникла потреба охорони рослинного та тваринного світу?
—  Яку  природоохоронну  роботу  ви  проводите  у  своєму  населено-
му пункті?
— розкажіть про правила поведінки в природі.
— Подумайте, які з них стануть вам у нагоді під час літніх канікул.
2. розгадування кросворда.
— Відгадавши кросворд, ми прочитаємо назву науки, що допомагає 
людині охороняти природу.
1
2
3
4
5
6
7
8
1) річкова тварина — будівельник гребель і заплав. (Бобер)
2) Польові  квіти  з  білими  пелюстками  і  жовтою  серединкою.  (Ро-
машка)
3) Велика рогата тварина, яка водиться в лісах Карпат і Криму, має на-
зву «благородний». (Олень)
4) Птах, який прилітає до нас у червоних чоботях. (Лелека)
5) Степова рослина, що має довгі вирости, схожі на волосся. (Ковила)
6) Назва моху, що поширений на болоті. (Сфагнум)
7) рідкісний птах, який гніздиться у Чорноморському заповіднику. Зу-
стрічається на водоймах нашої місцевості. (Лебідь)
8) Водна рослина, яка має білі квіти і велике листя, що вкриває поверх-
ню води. (Лілія)

558 
Усі уроки природознавства. 1–4 класи
ііі. Повідомлення теми і завдань уроку
— Отже, наука, що допомагає людині охороняти природу, називаєть-
ся екологія. Ми сьогодні поговоримо про важливі екологічні завдання, 
що є сьогодні, навчимося розуміти, як необхідно ставитися до приро-
ди, щоб не завдати їй шкоди, а зберегти її красу. Тема уроку — «Охорона 
природи рідного краю».
іV. сприймання та усвідомлення навчального матеріалу
—  У  кожної  людини  рідний  край —  це  місце,  де  вона  народилася, 
живе і працює. Кожне дерево, квітка, травинка — це частина природи, 
частина рідної землі. Природа подарувала їх людям назавжди. Людина 
живе і працює серед природи і тому зобов’язана її берегти. Україна здав-
на славиться своїми природними багатствами: лісами, горами, річками, 
морями. Особливо шанобливо люди ставляться до землі, яку називають 
годувальницею. І від того, як ми будемо ставитися до землі, води, повітря, 
лісу, буде залежати наше майбутнє.
Із  давніх-давен  все  потрібне  для  себе  людина  діставала  з  природи 
і прагла жити з нею в злагоді.
Минав час, наші попередники пізнали закони природи, навчились 
створювати машини і нові технології. Вирубуючи ліси, осушуючи боло-
та, будуючи заводи і фабрики, автомобілі та літаки, вносячи у ґрунт мі-
неральні добрива та отрутохімікати, ми майже не замислюємося, як же 
це позначиться на природі і нашому здоров’ї. Це призвело до безлічі еко-
логічних проблем. Зникають тварини і рослини.
2. розповіді  заздалегідь  підготовлених  учнів  про  природоохоронні 
об’єкти рідного краю.
1 - й   у ч е н ь. У 1975 році поблизу Сатанова відкрили перше джере-
ло мінеральної води. Вона мала цілющі властивості. Згодом там відкри-
ли інші джерела з мінеральною водою.
2 - й   у ч е н ь. У місті Полонному, на мальовничому березі Хомори, 
з-під товщ граніту б’є мінеральна вода, у складі якої є радон. До гідро-
логічних пам’яток належить озеро Святе. Обрамлене віночком листяних  
і хвойних дерев, привертає увагу дзеркально чистою і свіжою водою. Жи-
телі з любов’ю ставляться до нього, плекають його красу та бережуть для 
нас. На середині озера є острів, де поміж старими вербами і соснами зрос-
тають рідкісні рослини. а вздовж берега на воді квітує біле латаття.
3 - й   у ч е н ь. У місті Кам’янець-Подільському є ботанічний сад. 
Він став центром щодо відтворення зникаючих і рідкісних рослин.
3. Бесіда на основі прослуханого.
— Як ви думаєте, де можна дізнатися про рідкісну природу? (У Чер-
воній книзі України)  

4 клас 
559
— а чи тільки у Червоній книзі відображена охорона природи? (Ні. 
Ще охорона природи відображена в Конституції України.)
V. осмислення знань учнів
1. робота з підручником. Опрацювання статті «Охорона природи рід-
ного краю».
2. робота в зошитах із друкованою основою (С. 63).
Vі. Контроль досягнень
Самостійна робота.
Варіант і
Варіант іі
1. Відкритим способом в Україні до-
1. У шахтах України добувають:
бувають:
а) граніт;
а) кам’яне вугілля;
б) залізну руду;
б) нафту;
в) пісок.
в) торф.
2. Жук-плавець, видра, щука живуть:
2. Кріт, коник, деркач живуть:
а) на луках;
а) у лісах;
б) у водоймах;
б) на болотах;
в) у лісах.
в) на луках.
3. Льон, соняшник, цукровий бу-
3. Пшениця, ячмінь, жито — це:
ряк — це:
а) овочеві рослини;
а) овочеві рослини;
б) зернові рослини;
б) зернові рослини;
в) технічні рослини.
в) технічні рослини.
4. Підкресліть назву природної зони,  4. Підкресліть назву частини Украї-
в якій ви живете.
ни, в якій розташований ваш край.
Мішані ліси, степи, Крим, Карпат-
Північ, південь, захід, схід, цент-
ські гори.
ральна частина.
5. Запишіть назви рідкісних рослин 
5. Запишіть назви рідкісних тварин 
рідного краю
рідного краю
Vіі. Домашнє завдання
Прочитати статтю з підручника, підготувати повідомлення про при-
родоохоронні об’єкти області, тварину або рослину, що занесені до Чер-
воної книги.

ЛітЕратУра
1.  Байбара Т. М. Я і Україна: Підручник для 4 кл. / Т. М. Байбара, Н. М. Бібік. — 
К.: Форум, 2004. — 176 с.
2.  Байбара Т. М., Бібік Н. М. Я і Україна. 3 клас.— К.: Форум, 2003.
3.  Бібік Н. М., Коваль Н. С. Я і Україна: Підруч. для 2 кл.— К.: Форум, 2002.— 
144 с.
4.  Бубнов М., Бубнов Ю. У пташиному царстві.— К.: Веселка, 1986.
5.  Бутрім В. Л. Казка вчить. Збірник нестандартних дидактичних матеріалів  
з основних дисциплін.— Х.: Вид. гр. «Основа», 2006.— 128 с.
6.  Бутрім В. Л. Курс «Я і Україна»: цікава дидактика.— Х.: Вид. гр. «Основа», 
2004.— 112 с.
7.  Володарська М. О. Я і Україна. Самостійні роботи для 2, 3 класу. — Х.: Торсинг-
плюс, 2006. — 128 с.
8.  Дидактична мозаїка: цікаве довкілля / Уклад. Л. М. римар, Ю. Є. Бардакова.— 
Х.: Вид. гр. «Основа», 2005.— 128 с.
9.  Діптан Н. В., Хитяєва Л. П. Я і Україна. Плани-конспекти уроків. 3 клас.— 
Х.: ранок; Веста, 2004.
10.  Дітям про державну та народну символіку України / Упоряд. Л. М. римар.— 
Х.: Вид. гр. «Основа», 2004.— 96 с.
11.  Друзь  З.  В.  Пізнавальні  завдання  з  ознайомлення  з  навколишнім  світом 
у 1–2 класах. — К.: радянська школа, 1990.
12.  Друзь З. В. Пізнавальні завдання з ознайомлення з навколишнім світом.— 
К.: радянська школа, 1990.
13.  Куценко Н. Я., Походжай Н. Я. Я і Україна. Навколишній світ. 1 клас: Посібник 
для вчителів. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2004. — 128 с.
14.  Лопатина А., Скребкова М. 600 творческих игр для больших и маленьких. — 
М.: амрита-русь.
15.  Маринчук  Т.  В.  Казки,  вірші,  оповідання  для  позакласного  читання.— 
Х.: Вид. гр. «Основа», 2004.— 112 с.
16.  Наумчук  В.  І.  Завдання  з  природознавства.  2–4  класи.—  Тернопіль:  СМТ 
астон, 2003.
17.  Пометун О., Пироженко Л. Інтерактивні технології навчання. Теорія, практика, 
досвід: Методичний посібник.— К.: аПН, 2004.
18.  Програма для середньої загальноосвітньої школи. 3–4 класи.— К.: Початкова 
школа, 2003.
19.  Програми для середньої загальноосвітньої школи. 1–2 класи.— К.: Початкова 
школа.— 2001.— 296 с.
20.  Програми для середньої загальноосвітньої школи. 1–4 класи. — К.: Початкова 
школа, 2006. — 432 с.
21.  Програми для середньої загальноосвітньої школи. 3–4 класи. — К.: Початкова 
школа. — 2003. — 296 с.
22.  Уткін В. Життя Землі.— К.: Веселка, 1983.
23.  Шандрівська Г., Лясковська М. Я і Україна. Навколишній світ. 1 клас. розробки 
уроків. — Тернопіль: підручники і посібники, 2003. — 104 с.
24.  Ярмоленко Б. М. Цікава зоовікторина.— К.: радянська школа, 1969.

1   ...   212   213   214   215   216   217   218   219   220

Похожие:

Навчально-методичний посібник Головний редактор iconПавлюк І. Ю. Матеріали до уроків. Рідна мова. 4 клас
Методичний посібник має високий виховний потен- ціал на уроках, що дає позитивну можливість поліпшенню
Навчально-методичний посібник Головний редактор iconНавчальний посібник складається з двох частин (не враховуючи бібліографіЇ), кожна з яких базується на оригінальних матеріалах з газет, журналів, наукових праць,
Ділова англійська мова. Навчальний посібник. Упорядник І. М. Павленко. – Київ: Міжнародний Соломонів університет, 2002. – 182 с
Навчально-методичний посібник Головний редактор iconКритикует судей, поля и систему весна осень
ДаКция Главный редактор Николай Роганов Заместитель главного редактора Андрей Белов Редактор Дмитрий Роговицкий Редактор
Навчально-методичний посібник Головний редактор iconРедактор В. Григорьева Омае К. О 57 Мышление стратега: Искусство бизнеса по-японски/ Кеничи Омае; Пер с англ
Переводчик И. Евстигнеева Научный редактор Г. Н. Константинов Редактор В. Григорьева
Навчально-методичний посібник Головний редактор iconЛитература 53 демократия в россии 55 к понятию общества 67 к понятию политики 75 формирование проекта «москва третий рим»
Серия «Политическое ориентирование», Гл редактор: Камынин Павел, Редактор: Герасименко Сергей
Навчально-методичний посібник Головний редактор iconЯк навчальний посібник для учнів професійно технічних навчальних закладів сфери послуг
Сервіс в туризмі / Під редакцією Гриценок Н.І., Бурдейного В. А., Кутузової О.Є. та ін
Навчально-методичний посібник Головний редактор iconГлавный редактор несет ответственность за опубликован
«важно укреплять связи с исторической Главный редактор несет ответственность за опубликован родиной», прозвучало в последние годы...
Навчально-методичний посібник Головний редактор icon1978 главный редактор виктор перельман содержание
М н е н и я, в ы р а ж а е м ы е а в т о р а м и, н е о б я з а т е л ь н о с о в п а
Навчально-методичний посібник Головний редактор iconБбк 36. 992 Б43
Художественный редактор Л. М. Р ^ а к о в с к а л в п р о д у к т о в, особвнности их кули
Навчально-методичний посібник Головний редактор iconМедицинские информационные системы
Захаревич В. Г. (главный редактор), Сухинов А. И. (зам главного редактора)
Разместите кнопку на своём сайте:
recept.znate.ru


База данных защищена авторским правом ©recept.znate.ru 2012
обратиться к администрации
Recept